Sök

Meny

Varför är elpriset så högt?

Priserna på elmarknaden i Sverige, i Norden och i Europa fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett mycket hög nivå. Det är flera faktorer som spelar in och kan kortfattat förklaras med följande.

Då el inte går att lagra storskaligt så är alltid elpriset beroende på aktuella förhållanden, inte minst gällande väderlek som vind, temperatur och tillgång på vatten. När det är torrt och vindstilla i stora delar av Sverige (eller i våra grannländer) så bidrar det direkt till högre priser.

Rysslands invasion av Ukraina och pågående krig är en starkt bidragande orsak till de rekordhöga elpriserna. Bland annat har Ryssland minskat sin gasexport till Europa vilket har lett till energibrist som fått elpriserna att stiga kraftigt. Gas och kolpriserna är mycket höga för tillfället och el som produceras med fossila bränslen måste det dessutom kompenseras för med utsläppsrätter. Dessa är högt prissatta just nu och påverkar också nivån på elpriset.

Varmt väder och svår torka i stora delar av Europa samt problem med kärnkraften i Frankrike har också bidragit till att elpriserna ligger på rekordnivåer. När vi kommer in i en kallare årstid ökar efterfrågan på energi till uppvärmning och därmed så kan elpriset påverkas.

Vilket elavtal ska man välja?

Tecknar man ett avtal med bundet pris idag så ligger priserna på rekordnivåer och bara de senaste veckorna har framtidsprognoserna höjt priserna rejält. När man tecknat ett avtal med bundet pris så gäller det priset under hela bindningstiden, även om marknadspriserna sjunker och blir lägre. På grund av de höga marknadspriserna och det mycket ostadiga läget på marknaden, så erbjuder inte Näckåns Energi några avtal med bundet pris, för tillfället.

Har man ett avtal med rörligt pris så kan priset fortsätta stiga under hösten och vintern. Eftersom det rörliga priset följer marknadspriset på el så kan det snabbt påverka priset även åt andra hållet, om tillgången på energi ökar eller efterfrågan sjunker. Även nederbörd och vindförhållanden kan få snabb påverkan på det rörliga priset. Historiskt sett och över tid så har avtal med rörligt pris varit billigast.

En variant av rörligt pris är så kallat timprisavtal som följer timpriserna på elbörsen och kan variera mycket över tid. Med ett timpris varierar priserna timme för timme. För att ett sådant avtal ska bli förmånligt är det viktigt att undvika förbrukning av el under de dyraste timmarna och i stället förbruka på de billigaste, som oftast infaller nattetid. Det kräver ett stort personligt intresse och engagemang för att kunna bli lönsamt. Näckåns Energi erbjuder inte denna typ av avtal just nu, men håller på att utreda olika möjligheter.

Felanmälan vid strömavbrott

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt.

Innan du kontaktar Näckåns Energis beredskapspersonal så har du möjlighet att själv kontrollera följande:

  • Om du får strömavbrott och dina närmaste grannar har ström finns felet sannolikt i ditt hus/lägenhet.
  • Kontrollera att huvudsäkringarna är hela. Dessa är placerade vid elmätaren.
  • Bor du i lägenhet kan de vara placerade utanför lägenheten, kontakta då fastighetsskötaren för vidare åtgärd.
  • Byt om möjligt ut alla tre säkringarna men slå ifrån huvudbrytaren först.
  • Kontrollera eventuell jordfelsbrytare så att den är tillslagen och inte har löst ut.

Om du trots dessa kontroller fortfarande har fel på elleveransen, var god kontakta beredskapspersonalen på Näckåns Energi för att rådgöra om vilken åtgärd som är lämpligast.

Vi svarar för överföringen av el, fram till din servissäkringsapparat (elskåpet). Vid fel på din egen el-anläggning får du själv bekosta felsökning/felavhjälpning.

Felanmälningsnumret är 0564-10032 dygnet runt.

Allmänna uppgifter


Min nya adress dit fakturan skickas

Efter mig inflyttar

Jag vill bli kund hos Näckåns Energi.