Årsstämma i Näckåns Energi AB

Årsstämma i Näckåns Energi AB, org. nr 556015-8767, äger rum tisdagen den 25 april 2023 kl. 18.00 i Piltz-salen på kommunhuset i Sysslebäck.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023,

dels     anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 18 april 2023 på sätt som anges i kallelsen till stämman.

Kallelse till stämman och övrig information kommer att skickas till aktieägarna per post.

Näckåns Energi AB

Styrelsen

Se även

Årsstämma i Näckåns Energi AB

Nyhetsbrev nr 3

Nyhetsbrev 2