Privacy Policy

GDPR, den nya dataskyddslagen inom hela EU, började gälla den 25 maj 2018 och ersätter tidigare PUL, personuppgiftslagen.

På Näckåns vill vi att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och därför är det viktigt för oss att vara öppna och korrekta med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Näckåns Energi AB, med dotterbolagen Näckåns Elnät AB och Radioelektriska i Sysslebäck AB, är ett privatägt energiföretag som finns på den svenska marknaden. Vi omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi förvarar och bevarar allmänna handlingar i våra arkiv, både i pappersform, digitalt och datalagrade. Allmänna handlingar är handlingar som skickats till oss eller handlingar som vi själva upprättar, till exempel elhandelsavtal, elanslutningsavtal eller andra avtal, brev, intyg och annan dokumentation. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Du kan känna dig trygg och behöver inte göra något, men ta gärna del av följande information;

Om du redan är kund eller när du blir kund hos Näckåns så behöver vi lagra en del information om dig i våra system.

Uppgifterna om dig använder vi bland annat för att kunna skapa avtal och skicka ut fakturor.

Exempel på personuppgifter som vi sparar är namn, adress, kundnummer, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Eftersom vi mäter din elanvändning och fakturerar för densamma så lagrar vi även förbrukningsstatistik och viss ekonomisk information.

Då vi normalt gör en kreditupplysning på blivande kunder så lagras också där en del ekonomisk information.

Personuppgifter behandlas även i andra verksamhetssystem, som nätinformationssystem (NIS), kundinformationssystem (KIS) och faktureringssystem.

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning som exempelvis elhandelsbolag, elnätsbolag, inkassobolag, utskriftsleverantör med flera. Dessa aktörer har samma stränga krav som vi har på att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt.

Uppgifterna bevaras så länge som de av någon giltig anledning kan anses vara riktiga och relevanta i förhållande till ändamålet. När så inte längre är fallet så gallras dessa och tas bort enlig gällande dokumenthanteringsplan.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning så har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse om vi skulle ha felaktiga uppgifter lagrade.

Du kan alltid kontakta oss på nackans@nackansenergi.se eller 0564-10032 eller 0560-10032.

Med vänlig hälsning från Näckåns

Cookies

Vilka uppgifter samlar vi in?
Cookies – Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och navigering i systemet för att kunna spåra webbplatsanvändning. Vi samlar in denna information anonymt och ingen personlig information lagras i våra cookies.

För mer information om hur cookies fungerar och hur du inaktiverar cookies: www.allaboutcookies.org

Vi kan komma att spara och behandla en del av din personliga information i våra system när den är kopplad till aktiviteter och digital kommunikation för att tillhandahålla tjänster och produkter som har begärts eller avtalats.

Hur kommer informationen att användas?

All information som Näckåns Energi samlar in eller förvarar kommer endast att användas av följande skäl:

  • för att förbättra användarvänligheten
  • Näckåns Energi kan också välja att skicka relevant marknadsföringsmaterial då och då – du kan när som helst avsäga dig från denna kommunikation utan att det påverka andra tjänster.

Vi kommer aldrig att sälja, återanvända eller dela din personliga information utanför vår egen organisation utan ditt samtycke.

Vi anser att det finns ett ”legitimt intresse” för oss att hålla och behandla viss personlig information inom de begränsningar som beskrivs ovan, men du har rättigheter angående dina egna personuppgifter:

Rätten att informeras
Vi anser att detta sekretessmeddelande uppfyller vår skyldighet att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter.

En rätt till tillgång
Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi har om dig och du kan begära att felaktiga uppgifter ska korrigeras.

Enskilda personnummer
Om vi kommer att behöva behandla enskilda personnummer ska detta vara klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. Endast de medarbetare som behöver behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur hanterar vi kontaktuppgifter

Vi sparar kontaktuppgifter genom tidigare försäljning/inköp, personlig kontakt och registrering av vårt nyhetsbrev. För att kunna erbjuda en snabb service till våra kunder behöver vi ha uppdaterade uppgifter om kontaktpersoner och företagets adress.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är vår kund, leverantör eller samarbetspartner.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Säkerhet

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling: t. ex. antivirusskydd, brandväggar och rättighetsstyrning av åtkomst. Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Näckåns Energi arbetar ständigt med att bibehålla och förbättra säkerheten i vår IT-miljö.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se