Green Power Valley

Framtidens el är förnybar!

Green Power Valley (GPV) i Sysslebäck är ett 24 hektar stort naturområde där det just nu pågår en kraftfull grön satsning på ”Energi för en hållbar framtid”. Här nyttjas förnybara energikällor, vatten och sol, för miljövänlig, utsläppsfri och klimatneutral elproduktion. I GPV finns Näckåns Energis eget toppmoderna,  småskaliga vattenkraftverk; Näckåfall. Och bara 8 meter från vattenkraftstationen finns första raden av solcellspaneler tillhörande Värmlands just nu största Solcellspark: Näckåsol. Läget, produktionsmöjligheterna och investeringarna i förnybar elproduktion gör GPV unik i Sverige och världen.

Vi på Näckåns Energi är stolta över de investeringar som görs och den utveckling av området som sker i GPV. Ett gammalt grustag intill Näckån med omkringliggande skogsmarker är nu del i en toppmodern klimatinvestering med det senaste inom både vattenkraft och solcellsteknik. Extra positivt för bygden är också att alla inblandade företag och den arbetskraft som har jobbat med projektet är 100 % lokal eller regional, alla från Värmland. Det tycker vi är en fin fjäder i hatten!

Strax intill Näckåns egna satsningar i GPV finns även Tåsans Kraftverk, Värmlands näst största vattenkraftverk. Genom GPV går Värmlands regionnät på 130 kV och lokalnätet på 20 kV och här finns även ett nybyggt högteknologiskt ställverk. Förutsättningarna för både produktion och distribution är således utmärkta.

 

Andra saker som är unika med Green Power Valley är att;

  • Inga nya vägar behöver byggas.
  • Ingen jordbruksmark tas i anspråk.
  • Det är endast en begränsad och liten påverkan på omgivning samt miljö.

 

I Green Power Valley finns även plats och möjlighet för att kunna utveckla andra sätt att producera, distribuera och/eller lagra förnybar el. För området finns tankar och idéer kring att komplettera produktion och distribution med energilagring. Det kan vara dels med batterier och på sikt även med vätgas. Hela området är ett skolexempel på ”Energi för en hållbar framtid”. Förutom de självklara argumenten i satsningar på fossilfri, förnybar el i samarbete med bygdens företag och entreprenörer så finns andra goda bieffekter. Som exempel kan tex. nämnas alla de stenar av varierande storlek som tagits tillvara från det nedlagda grustaget, från bygget av vattenkraftverket och solcellsparken. Dessa stenar har forslats vidare till Klarälvens vatten för strategisk utplacering som ska medföra en förbättrad miljö för fisk och övrig fauna i Klarälven. En återställning av älvfåran efter flottningsepoken.

Näckåsol

Solcellsparken i GPV är ett levande bevis på landsbygdsutveckling med framtidstro där vi tillsammans tar tillvara resurser och kvaliteter som finns i lokalsamhället – och där investerare och  entreprenörer samverkar. Näckåns Energi är ett företag som värnar om såväl arbetstillfällen som en ljus framtid för landsbygden.

Näckåfall

Efter 46 års stiltje började en turbin åter snurra med hjälp av Näckåvattnets kraft den 8 september 2019. Redan sju år tidigare startades en utredning för att se på möjligheterna att åter få uppföra och driva ett småskaligt vattenkraftverk i Sysslebäck. Den första kraftstationen vid Näckån byggdes 1910 av bröderna Svanberg, grundarna till det företag som idag är Näckåns Energi.

Dagens moderna vattenkraftverk är placerat i Näckåns övre del och miljöpåverkan är begränsad. Det är ett småskaligt kraftverk med en årsproduktion som försörjer ca 600 hushåll med el från förnyelsebar energi. Förvisso är det i liten skala, men ändå en viktig del i ett lokalt bolags framtidssatsningar. Ett bolag som värnar om såväl arbetstillfällen som bygdens framtid och inte minst miljön.

Vår bok & filmer

105 år energi, samhällsnytta & landsbygdsutveckling